Le conditionnel - U cundiziunale


Esempiu : chjamà

Regione 1

Regione 2

Regione 3

chjamerebbi / e

chjamarìa

chjamarìu / ìa

chjameresti

chjamarìi / isti

chjamarìi / isti

chjamerebbe

chjamarìa

chjamarìa

chjamerèbbemu

chjamarìamu

chjamarìami

chjamereste

chjamarìate / este

chjamarìati / este

chjamerèbbenu / inu

chjamarìanu

chjamarìani

Altri verbi : e desinenze sò e listesse per tutti i verbi

Infinitivu
Prima personna singulare

Esse / Essa

Serebbi / Sarebbi , Sarìa

Avè

Averebbi, Avarìa

Parte / Parta

Parterebbi, Partarìa

Crede / Creda

Crederebbi, Cridarìa

Finisce / Finiscia

Finiscerebbi, Finisciarìa

Dicerebbi, Diciarìa

Ferebbi, Farìa

Derebbi, Darìa

Stà

Sterebbi, Starìa

Pudè

Puderebbi, Pudarìa, Purrìa

Vulè

Vulerebbi, Vularìa, Vurrìa

Sapè

Saperebbi, Saparìa