Amparà

Liste des verbes ayant un participe passé irrégulier


Verbes de la 1ère conjugaison régulière ayant un participe passé court

Corse Phonétique Français p.p.

accuncià

[akkunʧ'a]

arranger

accunciatu / acconciu

affittà

[affitt'a]

mettre en morceaux

affittu

chjappà

[tjapp'a]

attraper

chjappu

ghjucà

[djug'a]

jouer

ghjocu = ghjucatu

liccà

[likk'a]

recevoir un coup violent

leccu = liccatu

pruvà

[pruw'a]

essayer

provu = pruvatu

tichjà

[titj'a]

rassasier

techju

truvà

[truw'a]

trouver

trovu = truvatu

tuccà

[tukk'a]

toucher

toccu

tumbà

[tumb'a]

tuer, abattre

tombu = tumbatu

turnà

[turn'a]

revenir

tornu = turnatu


Autres verbes

Corse Phonétique Français Conjugaison sur p.p.

accende

[atʧ'ɛndɛ]

allumer

chjode

accesu

apparisce

[appariʃ'ɛ]

apparaître

apparisce

apparsu

appartene

[appart'ɛ̃nɛ]

appartenir

vene

appartinutu

appende

[app'ɛndɛ]

pendre, suspendre

chjode

appesu

appone

[app'ɔnɛ]

apposer

pone

appóstu

apre

['abrɛ]

ouvrir

soffre

apertu

astènesi

[ast'ɛnɛzi]

s'abstenir

vene

astinutu

beie

[bɛj'ɛ]

boire

beie

betu

chere

[k'erɛ]

demander

perde

chersu

chjode

[tj'ɔðɛ]

fermer

chjode

chjosu

cinghje

[ʧ'indjɛ]

ceindre

ghjunghje

cintu

coce

[k'oʤɛ]

cuire

coce

cottu

coglie

[k'oljɛ]

ramasser

sceglie

coltu

copre

[k'obrɛ]

couvrir

soffre

cupertu

corre

[k'ɔrrɛ]

courir

perde

corsu

cumpone

[kump'ɔ̃nɛ]

composer

pone

cumpóstu

cunduce

[kund'uʤɛ]

conduire

coce

cunduttu

currege

[kurr'eʤɛ]

corriger

coce

curruttu

currompe

[kurr'ɔmpɛ]

corrompre

rompe

currottu

custruisce

[kustru'iʃɛ]

construire

custruisce

custruttu

[d'a]

donner

datu

[di]

dire

dettu

dicumpone

[digump'ɔ̃nɛ]

décomposer

pone

dicumpóstu

difende

[div'ɛ̃ndɛ]

défendre

chjode

difesu

dipone

[dib'ɔnɛ]

diposer

pone

dipóstu

discioglie

[diʃ'oljɛ]

dénouer

sceglie

discioltu

discute

[disk'udɛ]

discuter

mette

discussu

dispone

[disp'ɔ̃nɛ]

disposer, arranger

pone

dispóstu

distingue

[dist'ingwɛ]

distinguer

vince

distintu

distruge

[distr'uʤɛ]

détruire

coce

distruttu

ditene

[didɛ̃nɛ]

détenir

vene

ditinutu

duvè

[duw'ɛ]

devoir

duvè

duvutu

eleghje

[el'ɛdjɛ]

élire

coce

elettu

empie

['ẽmpiɛ]

remplir

crede

impiutu

espone

[ɛsp'ɔ̃nɛ]

exposer

pone

espóstu

esse

['essɛ]

être

esse

statu

[f'a]

faire

fattu

frappone

[frapp'ɔ̃nɛ]

mettre entre

pone

frappóstu

frighje

[fr'idjɛ]

frire, faire frire

coce

frittu

ghjunghje

[dj'undjɛ]

arriver

ghjunghje

ghjuntu

impone

[imp'ɔ̃nɛ]

imposer

pone

impóstu

intarrompe

[intarr'ɔmpɛ]

interrompre

rompe

intarrottu

interpone

[intɛrp'ɔ̃nɛ]

interposer

pone

interpóstu

intrapone

[intrab'ɔnɛ]

entreposer

pone

intrapóstu

intratène

[intrad'ɛnɛ]

entretenir

vene

intratinutu

leghje

[l'edjɛ]

lire

coce

lettu

mantene

[mant'ɛ̃nɛ]

maintenir

vene

mantinutu

mette

[m'ettɛ]

mettre

mette

messu

morde

[m'ordɛ]

mordre

perde

morsu

more

[m'orɛ]

mourir

more

mortu

move

[m'owɛ]

bouger

mette

mossu

munghje

[m'undjɛ]

traire

ghjunghje

muntu

nasce

[n'aʃɛ]

naître

nasce

natu

oppone

[ɔpp'ɔ̃nɛ]

opposer

pone

òppóstu

opprime

[ɔppr'imɛ]

opprimer, accabler

mette

oppressu

ostruisce

[ɔstru'iʃɛ]

obstruer

custruisce

ostruttu

ottene

[ɔtt'ɛ̃nɛ]

obtenir

vene

ottinutu

parè

[par'ɛ]

sembler, paraître

pare

parsu

perde

[p'ɛrdɛ]

perdre

perde

persu

permette

[pɛrm'ettɛ]

permettre

mette

permessu

pienghje

[pj'ɛ̃ndjɛ]

pleurer

ghjunghje

pientu

piove

[pj'owɛ]

pleuvoir

mette

piossu

pone

[p'ɔ̃nɛ]

poser ; planter

pone

postu /póstu/

prende

[pr'ɛndɛ]

prendre

chjode

presu

pridispone

[pri(d)isp'ɔnɛ]

prédisposer

pone

pridispóstu

pruduce

[pruð'uʤɛ]

produire

coce

pruduttu

prumette

[prum'ettɛ]

promettre

mette

prumessu

prupone

[prub'ɔ̃nɛ]

proposer

pone

prupóstu

prutege

[prud'eʤɛ]

protéger

coce

prutettu

prutege

[prud'eʤɛ]

protéger

coce

prutettu

pudè

[puð'ɛ]

pouvoir

pudè

pussutu

punghje

[p'undjɛ]

piquer

ghjunghje

puntu

rende

[r'ɛndɛ]

rendre

chjode

resu

ride

[r'iðɛ]

rire

chjode

risu

rimette

[rim'ettɛ]

remettre

mette

rimessu

ripone

[rib'ɔ̃nɛ]

poser un objet

pone

ripóstu

risponde

[risp'ondɛ]

répondre

risponde

rispostu

ritene

[rid'ɛ̃nɛ]

retenir

vene

ritinutu

rompe

[r'ɔmpɛ]

casser

rompe

rottu

sapè

[sab'ɛ]

savoir

sapè

sapputu / sappiutu

sceglie

[ʃ'eljɛ]

choisir

sceglie

sceltu

scioglie

[ʃ'oljɛ]

détacher, délier

sceglie

scioltu

scrive

[skr'iwɛ]

écrire

coce

scrittu

scumette

[skum'ettɛ]

parier

mette

scumessu

sdrughje

[sdr'udjɛ]

dissoudre

coce

sdruttu, struttu

sente

[s'ɛ̃ntɛ]

sentir, entendre

sente

intesu

soffre

[s'offrɛ]

souffrir

soffre

suffertu

sparghje

[sp'ardjɛ]

répandre, étendre

ghjunghje

spartu

spenghje

[sp'ɛ̃ndjɛ]

éteindre

ghjunghje

spentu

spone

[sp'ɔnɛ]

déposer, mettre à terre

pone

spóstu

sprime

[spr'imɛ]

exprimer

mette

spressu

stà

[st'a]

rester

stà

statu

stringhje

[str'indjɛ]

serrer

ghjunghje

strintu

suppone

[supp'ɔ̃nɛ]

supposer

pone

suppóstu

supprime

[suppr'imɛ]

supprimer

mette

suppressu

tene

[t'ɛnɛ]

tenir

vene

tinutu

tonde

[t'ondɛ]

tondre

chjode

tosu

torce

[t'ɔrʧɛ]

tordre

vince

tortu

trae

[tr'aɛ]

tirer, tracter

coce

trattu

traspone

[trasp'ɔnɛ]

transposer

pone

traspóstu

tratene

[trad'ɛnɛ]

retenir, garder quelqu'un

vene

tratinutu

vede

[b'ɛðɛ]

voir

vede

vistu

vene

[b'ɛ̃nɛ]

venir

vene

vinutu

vince

[b'inʧɛ]

vaincre

vince

vintu

vulè

[bul'ɛ]

vouloir

vulè

vulsutu

vulecci

[bul'ɛʧi]

falloir

vulè