Le corps humain - U corpu umanu


Corsu Phontique
Aghju a pena in capu [a'dju abɛ̃nank'abu]
U cerbellu di u topu h chjucu [uʤɛrb'ellu (d)i ud'ɔbu ɛtj'ugu]
Hà i capelli neri [aigabe'lli n'ɛri]
Anu a faccia brutta ['anu avaʧ'a (b)r'utta]
Si tocca u fronte cù a manu [si dɔ'kka uvr'ɔntɛ gu am'ãnu]
Petru hà un ochju turchinu l'altru neru [p'edru a un 'otju durk'inu ɛl'altru n'ɛru]
Aghju un cigliu inde l'ochju ['adju un ʧ'ilju ndɛ l'otju]
Catalina h un sopracigliu biondu [cadal'ina a un sobradj'ilju j'ɔndu]
U sumere h l'arechje grande [u zumɛ'rɛ a lar'ɛtjɛ (g)r'ãndɛ]
U to nasu h chjucu chjucu [udɔ n'azu ɛ tj'ugu dj'ugu]
S'h cacciatu i baffi (i mustacci) [sɛ kaʧ'adu i wa'ffi]
Babbone h a barba bianca [babb'ɔ̃nɛ a a w'arba j'ãnka]
St sempre a bocca aperta [sta s'ɛmprɛ a w'ɔkka ab'ɛrta]
A lingua di u serpu h furcuta [a l'ingwa (d)i u z'ɛrpu ɛ furk'uda]
E labbre di u camellu s grande [ɛ l'abbrɛ (d)i u gam'ellu zɔ gr'ãndɛ]
Mi s rottu un dente/una dente [mi zɔ r'ɔttu una (d)'ɛntɛ/und'ɛntɛ]
Beie canella [b'ɛiɛ akan'ella]
Aghju a pena in gola ['adju abɛning'ɔla]
L'h pigliatu u ficu [la pilj'adu a u v'igu]
H una cullana u collu [a una gull'ana a u g'ollu]
Aghju a pena in corpu ['adju ab'ɛnink'orpu]
u billicu [u ill'igu]
L'h minatu u stmacu [la min'adu a u st'ɔmagu]
u stintinu [u ztint'inu]
e stintine [ɛ ztint'inɛ]
Petru h u sangue caldu. [p'edru a u z'angwɛ g'allu]
U mo core batte in furia [u mɔ g'orɛ w'attɛ inf'urja]
H fumatu troppu h i pulmoni malati [a fum'adu dr'oppu ɛ a i bulm'ɔ̃ni mal'adi]
U fcatu di issu briacone h futtutu [u v'egadu (d)i ssu briag'ɔ̃nɛ ɛ fut'udu]
e rene [ɛ r'ɛnɛ]
u nervu [un'ɛbu]
L'h messu un fucile in pettu [la m'ɛssu u vuʤ'ilɛ imp'ettu]
u senu [uz'ɛnu]
u spinu [usp'inu]
u culu [ug'ulu]
e cule [ɛg'ulɛ]
a cula [ag'ula]
u schnetru (schletru) [usk'ɛnɛdru]
l'ossu (pl. l'osse) [l'ossu]
u pelu [ub'ɛlu]
u msculu [um'uskulu]
a pelle [ab'ellɛ]
Mettu u mo giurnale sottu l'ascella [m'ɛttu u mɔ ʤurn'alɛ z'ɔttu a (z'ɔtta) laʃ'ella]
S'h cacciatu un armone [sɛ kaʧ'adu unarm'ɔnɛ]
a spalla [asp'alla]
U mo bracciu dirittu mi face male [u mɔ (b)r'aʧu (d)ir'ittu mi v'aʤɛ m'alɛ]
E bracce di Petru s musculate [ɛ (b)r'aʧɛ (d)i b'edru zɔ muskul'adɛ]
u gitu = gvitu (pl. gite) [ug'ɔidu]
u pugnu [ub'unju]
U polzu di Nina h rottu [u b'ɔltsu (d)i n'ina ɛ r'ɔttu]
Dammi a manu ! [d'ammi a m'ãnu]
E mane di i zitelli s pulite [ɛ m'ãnɛ (d)i i dzid'elli zɔ pul'idɛ]
Petru s'h tagliatu un ditu [p'edru sɛ talj'adu un d'idu]
Fammi vede e to dite ! [f'ammi w'ɛɛ ɛ dɔ (d)'idɛ]
Mnica s'h rottu un' unghja [m'oniga sɛ r'ɔttu un 'undja]
Santa h l'anca manca indulurita [s'ãnta a l'ãnka m'ãnka (i)ndulur'ida]
Mi s rottu u schincu [mi zɔ r'ɔttu u sk'inku]
U mo ghjinochju h feritu [u mɔ jin'otju ɛ fer'idu]
Ch belle ghjinochje ch'ella h Mara ! [ki b'ellɛ jin'otjɛ kɛlla a mar'ia]
U talorcu di Battistu h tortu [u dal'orku (d)i watt'istu ɛ t'ortu]
Aghju leccu un colpu nant' u calcagnu ['adju l'ɛkku un k'ɔlpu ann'ãnta u galk'ãnju]
Mi sente u pede [mi z'ɛntɛ u b'ɛ(d)ɛ]