Le corbeau de Carbuccia / U corbu carbucceseTraduction française

Un corbu carbuccese, neru è spinseratu,
Da a finestra di Carulina, un casgiu s'avìa pigliatu.
Pinsava avella franca è fassi una spanzata.
Si n'andò ind'un castagnu nant'à una branca ritirata.
Ale strinte è gambe sparte per méttesi in appitittu
U furmagliu fermu, piume lustrate è capu rittu.
Brigante ruminava sottu, in lu fussettu.
-"O curbò, lenta issu furmagliu ch'ùn hè ancora seccu !".
Mà u corbu pinsava, malignu cum'un ebreu,
-"Seccu o nò, u furmagliu hè u meiu,
S'ellu ùn hè seccu siccarà, sè tempu li si dà !".
-"O negrò", disse Memè, a còllara rifritata,
"Sè t'ùn lenti issu furmagliu, ti sciaccu una pitrata !".
Ma pinsò chì a petra mancandu l'acillina,
Ùn sbrumò u furmagliu di zìa Carulina.
Li vinse allora un'idea.
Canta una paghjella cù una voce scannata,
Cum'una vechja padella,
È po disse à u corbu :
-"Fanne altrettantu o curbò,
Sè tù canti cusì, u furmagliu hè u toiu
È in più un bussò."
U corbu carbuccese pone u casgiu ind'un furcone,
Si pende versu Memè è li canta duie canzone.
-"O Memè", disse allora,
"Sò natu chì ci hè più d'un mese,
Quellu era corbu di Francia,
Ma eiu sò carbuccese."
Riprese u furmagliu, sparghji l'ale è si n'andò,
È u nostru Memè firmò cum'un cugliò.

Muralità :
Quandu si hà la bocca fina,
Ùn si lenta u casgiu di Carulina.

Un corbeau de Carbuccia, noir et insouciant
Avait pris un fromage sur la fenêtre de Caroline.
Il pensait l'avoir tranquille et se faire une ventrée.
Il s'en alla dans un châtaigner, sur une branche retirée.
Ailes serrées et pattes écartées, pour se mettre en appétit
Le fromage ferme, les plumes lustrées et tête droite.
Brigante remuait furieusement dessous, dans le fossé.
"O corbeau, lâche ce fromage qui n'est pas encore sec."
Mais le corbeau pensait, malin comme un hébreu,
"Sec ou pas, le fromage est à moi !
S'il n'est pas sec il sèchera, si on lui donne du temps."
"O négro !", lui dit Mémé, la colère contenue,
"Si tu ne lances pas ce fromage, je t'envoies une volée de pierres."
"Mais, pensa-t-il, que la pierre manque la gente oiselle
Et ne brise le fromage de tante Caroline."
Il lui vint alors une idée :
Il chante une 'paghjella' avec une voix éraillée
Comme une vieille poële à frire.
Et puis il dit au corbeau :
"Fais-en autant O corbeau,
Si tu chantes ainsi, le fromage est à toi,
Et en plus un coup à boire !"
Le corbeau de Carbuccia pose le fromage sur une fourche,
Se penche vers Mémé et lui chante deux chansons.
"O Mémé", dit-il alors
"Je suis né il y a plus d'un mois,
Celui (à qui tu parles) c'est le corbeau de France,
Mais moi je suis de Carbuccia."
Il reprit le fromage, étendit ses ailes et s'en alla.
Et notre Mémé resta planté comme un couillon.

Moralité:

Quand on a la bouche fine,
On ne lâche pas le fromage de Caroline.