Lexique Français / Corse
Les verbes - I verbi

Français Corse Phonétique Modèle. p.p. Remarques
aboyer abbaghjà [abbadj'a] cantà abbaghjatu [[abbaghja puru !]] : cause toujours !
abolir abbulisce [abbul'iʃɛ] finisce abbulitu = abbulì
survenir accade [akk'a(d)ɛ] crede accadutu
allumer accende [atʧ'ɛndɛ] chjode accesu
faire des éclairs accindità [atʧindid'a] cantà accinditatu
arranger accuncià [akkunʧ'a] cantà accunciatu / acconciu
consentir, être agréable accunsente [akkuns'ɛntɛ] crede accunsentutu
éclaircir achjarinì [atjarin'i] finisce achjarinitu = achjarinisce
adoucir addulcì [addulʧ'i] finisce addulcitu = addulcisce
endormir addurmintà [addurmint'a] cantà addurmintatu addurmintassi : s'endormir
utiliser; se servir de aduprà [a(d)ubr'a] cantà adupratu
mettre en morceaux affittà [affitt'a] cantà affittu
être paralysé aggrancà [aggrank'a] cantà aggrancatu
recroquevillé aggrunchjà [aggruntj'a] cantà aggrunchjatu
agir agì [aʤ'i] finisce agitu = agisce
aider aiutà [ajud'a] cantà aiutatu = aghjutà
encourager à allazià [alladzj'a] cantà allaziatu = donner envie de faire, réveiller le désir, allécher
allonger allungà [allung'a] cantà allungatu
amaigrir ammagrì [ammagr'i] finisce ammagritu = ammagrisce
admettre ammette [amm'ettɛ] mette ammessu
amincir amminurì [amminur'i] finisce amminuritu = amminurisce
apprendre amparà [ampar'a] cantà amparatu = imparà
aller andà [and'a] andà andatu
noyer (dans l'eau) annigà [anni(g)'a] cantà annigatu =annegà
se noyer annigassi [anni(g)'assi] cantà
s'obscurcir, s'ennuager annivulassi [anniwul'assi] cantà
respirer légèrement anscià [anʃ'a] cantà ansciatu
apparaître apparisce [appariʃ'ɛ] apparisce apparsu
appartenir appartene [appart'ɛ̃nɛ] vene appartinutu
pendre, suspendre appende [app'ɛndɛ] chjode appesu
apposer appone [app'ɔnɛ] pone appóstu
préparer appruntà [apprunt'a] cantà appruntatu
appuyer appughjà [appudj'a] cantà appughjatu ~ssi : s'appuyer
ouvrir apre ['abrɛ] soffre apertu
rapporter (le chien) arricà [arrig'a] cantà arricatu
enrichir arrichì [arrik'i] finisce arrichitu = arrichisce
rappeler arricurdà [arrigurd'a] cantà arricurdatu ~ssi: se rappeler
dresser, lever arrizzà [arrits'a] cantà arrizzatu arrizzassi : se lever
rôtir arrustì [arrust'i] finisce arrustitu = arrustisce
attendre aspittà [aspitt'a] cantà aspittatu = aspettà
assourdir assurdì [assurd'i] finisce assourditu = assourdisce
s'abstenir astènesi [ast'ɛnɛzi] vene astinutu
attribuer attribuì [attribu'i] finisce attribuitu = attribuisce
dépasser (voiture) avanzà [awants'a] cantà avanzatu
avoir avè [aw'ɛ] avè avutu
accrocher azzingà [atsing'a] cantà azzingatu ~ssi : s'accrocher
baiser basgià [baʒ'a] cantà basgiatu
suffire bastà [bast'a] cantà bastatu basta ! : ça suffit !
battre batte [batt'ɛ] crede battutu
boire beie [bɛj'ɛ] beie betu
bénir benedì [bɛnɛ(d)'i]
falloir, être nécessaire bisugnà [bizuɲ'a] cantà bisugnatu bisogna à + inf. : il faut
bailler boccapanzulà [bɔkkabandzul'a] cantà
bouillir bolle [b'ɔllɛ] dorme bullitu ovu bullitu = œuf dur
brûler brusgià [bruʒ'a] cantà brusgiatu
enlever, chasser caccià [katʧ'a] cantà cacciatu
changer cambià [kambj'a] cantà cambiatu
amuser, faire plaisir campà [kamp'a] cantà campatu campassi : s'amuser, se régaler
chanter cantà [kãnt'a] cantà cantatu
comprendre capì [kab'iʃɛ] finisce capitu = capisce
lâcher cappià [kappj'a] cantà cappiatu
se relâcher cappiassi [kappj'assi] cantà cappiatu de cappià : lâcher
tomber cascà [kask'a] cantà cascatu
châtier, punir casticà [kastig'a] cantà casticatu
demander chere [k'erɛ] perde chersu
appeler chjamà [tjam'a] cantà chjamatu on appelle à qq'un : X chjama à Y // ~ssi : s'appeler: mi chjamu Petru.
attraper chjappà [tjapp'a] cantà chjappu
coucher (un enfant) chjinà [tjin'a] cantà chjinatu ~ssi : se coucher
fermer chjode [tj'ɔ(d)ɛ] chjode chjosu
ceindre cinghje [ʧ'indjɛ] ghjunghje cintu
chercher circà [ʧirk'a] cantà circatu
cuire coce [k'oʤɛ] coce cottu
ramasser coglie [k'oljɛ] sceglie coltu
achever compie [k'ɔmpiɛ] crede compiu
couvrir copre [k'obrɛ] soffre cupertu
courir corre [k'ɔrrɛ] perde corsu
coudre cosge [k'oʒɛ] dorme cusgitu cusgitu = cousu ; scusgitu = décousu
croire crede [kr'e(d)ɛ] crede cridutu
grandir cresce [kr'ɛʃɛ] crede crisciutu hè crisciutu : il a grandi
crever cripà [krib'a] cantà cripatu = crepà
monter cullà [kull'a] cantà cullatu
colorier culurì [kulur'i] finisce culuritu = culurisce
combattre cumbatte [kumb'attɛ] crede cumbattutu = Fà battaglia
composer cumpone [kump'ɔ̃nɛ] pone cumpóstu
acheter cumprà [kumpr'a] cantà compru = cumpratu
assaisonner cundì [kund'iʃɛ] finisce cunditu = cundisce
conduire cunduce [kund'uʤɛ] coce cunduttu
consentir cunsente [kuns'ɛntɛ] dorme cunsintitu
compter, raconter cuntà [kunt'a] cantà cuntatu
contredire cuntradì [kuntra(d)'i]
contrevenir cuntravene [kuntraw'ɛnɛ] vene cuntravinutu
soigner, surveiller curà [kur'a] cantà curatu
corriger currege [kurr'eʤɛ] coce curruttu = curreghje
corrompre currompe [kurr'ɔmpɛ] rompe currottu
coûter custà [kust'a] cantà custatu
construire custruisce [kustru'iʃɛ] custruisce custruttu
geler cutrà [kudr'a] cantà cutratu = cotru = ghjalà
donner [d'a] datu
dire [di] dettu
parler à tort et à travers diciulà [diʤul'a] cantà diciulatu diciulanciu : bavard, médisant ; diciulella : parlotte
décomposer dicumpone [digump'ɔ̃nɛ] pone dicumpóstu
défendre difende [div'ɛ̃ndɛ] chjode difesu
digérer digerì [diʤɛr'i] finisce digeritu = digerisce
pleuvoir à verse diluvià [diluwi'a] cantà diluviatu
diminuer diminuì [diminu'i] finisce diminuitu = diminuisce
diposer dipone [dib'ɔnɛ] pone dipóstu
dénouer discioglie [diʃ'oljɛ] sceglie discioltu
discuter discute [disk'udɛ] mette discussu
dédire disdì [disd'i]
défaire disfà [disf'a] = sfà
déplaire dispiace [dispj'aʤɛ] crede dispiaciutu
disposer, arranger dispone [disp'ɔ̃nɛ] pone dispóstu
dessiner dissignà [dissiɲ'a] cantà dissignatu
dessiner dissignà [dissiɲ'a] cantà dissignatu
distinguer distingue [dist'ingwɛ] vince distintu
distribuer distribuì [distribu'i] finisce distribuitu = distribuisce
détruire distruge [distr'uʤɛ] coce distruttu = distrugjhe
détenir ditene [didɛ̃nɛ] vene ditinutu
dormir dorme [d'ormɛ] dorme durmitu
demander dumandà [dumãnd'a] cantà dumandatu
devoir duvè [duw'ɛ] duvè duvutu = deve
élire eleghje [el'ɛdjɛ] coce elettu
remplir empie ['ẽmpiɛ] crede impiutu
entrer entre ['ẽntrɛ] crede intrutu
sortir esce ['eʃɛ] crede isciutu esce da : sortir de
exiger esige [ɛz'iʤɛ] dorme esigitu
exister esiste [ɛz'istɛ] dorme esistitu
exposer espone [ɛsp'ɔ̃nɛ] pone espóstu = spone
être esse ['essɛ] esse statu
faire [f'a] fattu ant. Sfà = défaire
descendre falà [fal'a] cantà falatu
bander (avec une bande) fascià [faʃ'a] cantà fasciatu
respirer, souffler; parler fiatà [fjad'a] cantà fiatatu ant. Sfiatà
enfoncer ficcà [f'ikka] cantà ficcatu
finir finì [fin'i] finisce finitu = finisce
rester firmà [firm'a] cantà firmatu
siffler fiscà [fisk'a] cantà fiscatu
fleurir fiurì [fjur'i] finisce fiuritu = fiurisce
se ruer sur, empoigner ; mordre fraià [fr'aja] cantà fraiatu = fragà
franchir, traverser francà [fr'anka] cantà francatu
mettre entre frappone [frapp'ɔ̃nɛ] pone frappóstu
frire, faire frire frighje [fr'idjɛ] coce frittu
refroidir frità [frid'a] cantà fritatu
fuir fughje [f'udjɛ] dorme fughjitu
fumer fumà [fũm'a] cantà fumatu
forcer, violenter furzà [furts'a] cantà furzatu
galopper galuppà [galupp'a] cantà galuppatu
glacer ghjaccià [djatʧ'a] cantà ghjacciatu a ghjaccera /dyatché'ra/ = la glacière
maudire ghjastimà [djastim'a] cantà ghjatimatu
jeter ghjittà [djitt'a] cantà ghjittatu
jouer ghjucà [djug'a] cantà ghjocu = ghjucatu
arriver ghjunghje [dj'undjɛ] ghjunghje ghjuntu
parcourir girà [ʤir'a] cantà giratu ~ u paese
tourner girà [ʤir'a] cantà giratu
grêler grandinà [grãndin'a] cantà grandinatu = sgrandinà
guarantir guarantì [gwarant'i] finisce guanrantitu = guarantisce
regarder guardà [gward'a] cantà guardatu
guérir guarì [gwar'i] finisce guaritu = guarisce
gâter, gâcher guastà [gwast'a] cantà guastatu
abâtardir imbastardì [imbastard'i] finisce imbastarditu = imbastardisce
blanchir imbianchì [imbjank'i] finisce imbianchitu = imbianchisce
saouler imbriacà [imbriag'a] cantà imbriacatu
imposer impone [imp'ɔ̃nɛ] pone impóstu
prêter, emprunter impristà [imprist'a] cantà impristatu
enchanter incantà [inkãnt'a] cantà incantatu
tendre, dresser incruccà [inkrukk'a] cantà incruccatu marchjà incruccatu : marcher raide
mouiller, tremper incruscià [inkruʃ'a] cantà incrusciatu incrusciassi : se mouiller
affaiblir indibbulì [indibbul'i] finisce indibbulitu = indibbulisce
deviner induvinà [induwin'a] cantà induvinatu
pousser, fourrer infrugnà [infruɲ'a] cantà infrugnatu infrugnassi : se faufiler, se glisser
mettre au four infurnà [infurn'a] cantà infurnatu
grandir ingrandà [ingrand'a] cantà ingrandatu
enlaidir inguffì [inguff'i] finisce inguffitu = inguffisce
envelopper ingutuppà [ingudupp'a] cantà ingutuppatu
arroser innacquà [innakw'a] cantà innacquatu
enseigner insignà [insiɲ'a] cantà insignatu
interrompre intarrompe [intarr'ɔmpɛ] rompe intarrottu
interposer interpone [intɛrp'ɔ̃nɛ] pone interpóstu
intervenir intervene [intɛrb'ɛ̃nɛ] vene intervinutu
intimider intimidì [intimi(d)'i] finisce intimiditu = intimidisce
entreposer intrapone [intrab'ɔnɛ] pone intrapóstu
entretenir intratène [intrad'ɛnɛ] vene intratinutu
rajeunir inzitillì [intsidill'i] finisce inzitillitu = inzitillisce
lancer lampà [lamp'a] cantà lampatu = jeter de haut en bas
laisser lascià [laʃ'a] cantà lasciatu
laver lavà [law'a] cantà lavatu
lire leghje [l'edjɛ] coce lettu
recevoir un coup violent liccà [likk'a] cantà leccu = liccatu
attacher ligà [li(g)'a] cantà liatu, ligatu = lià
luire luce [l'uʤɛ] dorme lucitu
manquer mancà [mank'a] cantà mancatu
envoyer mandà [mand'a] cantà mandatu
manger manghjà [mandj'a] cantà manghjatu
maintenir mantene [mant'ɛ̃nɛ] vene mantinutu
mettre mette [m'ettɛ] mette messu
frapper, mélanger minà [min'a] cantà minatu
menacer, être menançant minaccià [minaʧ'a] cantà minacciatu
contempler, admirer, viser mirà [mir'a] cantà miratu mì ! : regarde ! / Mì à Santu !
mordre morde [m'ordɛ] perde morsu
mourir more [m'orɛ] more mortu
bouger move [m'owɛ] mette mossu
crier mughjà [mudj'a] cantà mughjatu
traire munghje [m'undjɛ] ghjunghje muntu
naître nasce [n'aʃɛ] nasce natu
neiger nivà [niw'a] cantà nivatu
neiger légèrement niviscà [niwisk'a] cantà niviscatu
couvrir de nuages nivulà [niwul'a] cantà nivulatu = annivulà
nourrir nutrì [nudr'i] finisce nutritu = nutrisce
opposer oppone [ɔpp'ɔ̃nɛ] pone òppóstu
opprimer, accabler opprime [ɔppr'imɛ] mette oppressu
obstruer ostruisce [ɔstru'iʃɛ] custruisce ostruttu
obtenir ottene [ɔtt'ɛ̃nɛ] vene ottinutu
payer pagà [pag'a] cantà pagatu
sembler, paraître parè [par'ɛ] pare parsu
parler parlà [parl'a] cantà parlatu
partir parte [p'artɛ] crede partutu
enfanter parturì [partur'i] finisce parturitu = parturisce
parvenir parvene [parb'ɛnɛ] vene parvinutu
brouter, paître pasce [paʃ'ɛ] crede pasciutu
goûter, palper, recevoir une volée paspà [pasp'a] cantà paspatu
passer passà [pass'a] cantà passatu
souffrir, endurer pate [p'adɛ] crede patutu
perdre perde [p'ɛrdɛ] perde persu
permettre permette [pɛrm'ettɛ] mette permessu
plaire piace [pj'aʤɛ] crede piaciutu
arrêter piantà [pjãnt'a] cantà piantatu ~ssi = s'arrêter
cacher piattà [pjatt'a] cantà piattatu piattassi : se cacher
pleurer pienghje [pj'ɛ̃ndjɛ] ghjunghje pientu
prendre piglià [pilj'a] cantà pigliatu
penser pinsà [pins'a] cantà pinsatu = pensà
avoir du souci, craindre pinserà [pinsɛr'a] cantà pinseratu pinseratu = soucieux, inquiet ; spinseratu = insouciant
pleuvoir piove [pj'owɛ] mette piossu = bàttenu e candelle ; hè/hà piossu : il a plu
soulever pisà [piz'a] cantà pisatu
pêcher piscà [pisk'a] cantà piscatu
pleuvoir piscià [piʃ'a] cantà pisciatu
pisser piscià [piʃ'a] cantà pisciatu
péter pità [pid'a] cantà pitatu
péter pità [pid'a] cantà pitatu
peigner, coiffer pittinà [pittin'a] cantà pittinatu spettinatu : décoiffé
pleuvioter piuvicinà [pjuwiʧin'a] cantà piuvicinatu = piuviscà
poser ; planter pone [p'ɔ̃nɛ] pone postu /póstu/
prendre prende [pr'ɛndɛ] chjode presu moins utilisé que piglià
prédir pridì [pri(d)'i]
prédisposer pridispone [pri(d)isp'ɔnɛ] pone pridispóstu
préferer prifirì [privir'i] finisce prifiritu = prifirisce
prêter pristà [prist'a] cantà pristatu
prévenir privene [priw'ɛnɛ] vene privinutu
produire pruduce [pru(d)'uʤɛ] coce pruduttu
parfumer prufumà [pruvum'a] cantà prufumatu
promettre prumette [prum'ettɛ] mette prumessu
promener pruminà [prumin'a] cantà pruminatu
proposer prupone [prub'ɔ̃nɛ] pone prupóstu
protéger prutege [prud'eʤɛ] coce prutettu
protéger prutege [prud'eʤɛ] coce prutettu = pruteghje
essayer pruvà [pruw'a] cantà provu = pruvatu
pouvoir pudè [pu(d)'ɛ] pudè pussutu
égorger, saigner pulzà [pults'a] cantà pulzatu
piquer punghje [p'undjɛ] ghjunghje puntu = pugne
punir punì [pũn'iʃɛ] finisce punitu = punisce
porter, véhiculer, amener purtà [purt'a] cantà purtatu = voler; mourir; transporter; apporter, avoir
être assis, s'asseoir, reposer pusà [puz'a] cantà pusatu pusassi : se reposer, s'asseoir
puer puzzà [putts'a] cantà puzzatu
discuter ragiunà [raʤũn'a] cantà ragiunatu
rendre rende [r'ɛndɛ] chjode resu
rester restà [rest'a] cantà restatu
rire ride [r'i(d)ɛ] chjode risu
réfléchir (miroir) riflette [rivl'ettɛ] crede riflittutu
remettre rimette [rim'ettɛ] mette rimessu
rafraîchir rinfriscà [rinfrisk'a] cantà rinfriscatu
repartir riparte [rib'artɛ] crede ripartutu
poser un objet ripone [rib'ɔ̃nɛ] pone ripóstu
risquer risicà [rizig'a] cantà risicatu
répondre risponde [risp'ondɛ] risponde rispostu
rétablir ristabilì [ristabil'i] finisce ristabilitu = ristabilisce
restituer ristituì [ristidu'i] finisce ristituitu = ristituisce
retenir ritene [rid'ɛ̃nɛ] vene ritinutu
rétribuer ritribuì [ridribu'i] finisce ritribuitu = ritribuisce
réunir riunì [riun'i] finisce riunitu = riunisce
revenir rivene [riw'ɛnɛ] vene rivinutu
casser rompe [r'ɔmpɛ] rompe rottu
sauter saltà [salt'a] cantà saltatu
saluer salutà [salud'a] cantà salutatu on salue à qq'un : u salutu à ellu
savoir sapè [sab'ɛ] sapè sapputu / sappiutu
démêler sbruglià [sbrulj'a] cantà sbrugliatu sbrugliassi = se débrouiller
sortir de, déboucher (sur) sbuccà [sbukk'a] cantà sbuccatu sbuccà un acca : sortir un mot
éplucher, écosser sbuchjà [sbutj'a] cantà sbuchjatu
chauffer scaldà [skall'a] cantà scaldatu riscaldà : réchauffer
échapper scappà [skapp'a] cantà scappatu
choisir sceglie [ʃ'eljɛ] sceglie sceltu
écraser, casser, dévorer, donner sciaccà [ʃakk'a] cantà sciaccatu ~ssi : manger, dévorer
se la couler douce sciallà [ʃall'a] cantà sciallatu = sciallassi
se la couler douce sciallassi [ʃal'assi] cantà
casser, rompre, briser; éclater sciappà [ʃapp'a] cantà sciappatu = schjappà
détacher, délier scioglie [ʃ'oljɛ] sceglie scioltu
écrire scrive [skr'iwɛ] coce scrittu
glisser sculiscià [skuliʃ'a] cantà sculisciatu = sguillì
s'affairer; faire, bricoler scumbatte [skumb'attɛ] crede scumbattutu = affaccendassi
parier scumette [skum'ettɛ] mette scumessu
rencontrer, heurter scuntrà [skuntr'a] cantà scuntratu = scontru scuntrassi = se rencontrer, se heurter
oublier, omettre scurdà [skurd'a] cantà scurdatu scurdassi : ne pas se souvenir, oublier
dissoudre sdrughje [sdr'udjɛ] coce sdruttu, struttu = strughje
sentir, entendre sente [s'ɛ̃ntɛ] sente intesu stà à sente : écouter
sentir sente [s'ɛntɛ] dorme sintitu sintitu = intesu
servir serve [s'ɛrvɛ] dorme servitu = serbe = servì = serbì
s'éssouffler, s'époumoner sfiatà [sfjad'a] cantà sfiatatu sfiatatu = essoufflé, hors d'haleine
forcer sfurzà [sfurts'a] cantà sfurzatu
sécher siccà [sikk'a] cantà siccatu = asciuvà, assiccà
déboiser, démaquiser smachjà [smatj'a] cantà smachjatu
souffrir soffre [s'offrɛ] soffre suffertu
sortir sorte [s'ortɛ] dorme surtitu sortir de : sorte da
répandre, étendre sparghje [sp'ardjɛ] ghjunghje spartu sparghjessi : s'étendre, se répandre
partager sparte [sp'artɛ] crede spartutu
se promener spassighjà [spasidj'a] cantà spassighjatu
haleter spatanscià [spadanʃ'a] cantà spatansciatu
éteindre spenghje [sp'ɛ̃ndjɛ] ghjunghje spentu
raboter spianà [spjan'a] cantà spianatu
expédier spidì [spi(d)'i] finisce spiditu = spidisce
plumer spiumà [spjũm'a] cantà spiumatu
déposer, mettre à terre spone [sp'ɔnɛ] pone spóstu
exprimer sprime [spr'imɛ] mette spressu
rester stà [st'a] stà statu
éventrer, étriper stintinà [stint'ina] cantà stintinatu
déchirer strappà [strapp'a] cantà strappatu strappa u Corsu : il écorche la langue corse
déchirer (proie) strazià [stradzi'a] cantà straziatu
serrer stringhje [str'indjɛ] ghjunghje strintu
instruire struì [stru'i] finisce struitu = struisce
taquiner, exciter, énerver stuzzicà [stuttsig'a] cantà stuzzicatu
sonner sunà [sũn'a] cantà sunatu
supposer suppone [supp'ɔ̃nɛ] pone suppóstu
supprimer supprime [suppr'imɛ] mette suppressu
tomber en syncope svènesi [sb'ɛnɛzi] vene svinutu
tacher taccà [t'akka] cantà taccatu
couper taglià [talj'a] cantà tagliatu
boucher tappà [t'appa] cantà tappatu de tappu : bouchon
goûter tastà [tast'a] cantà tastatu
craindre teme [t'ɛmɛ] crede timutu
tenir tene [t'ɛnɛ] vene tinutu
rassasier tichjà [titj'a] cantà techju tichjassi : se gaver
souffler (vent) tirà [tir'a] cantà tiratu
tondre tonde [t'ondɛ] chjode tosu
tordre torce [t'ɔrʧɛ] vince tortu
trahir tradì [tra(d)'i] finisce traditu = tradisce
tirer, tracter trae [tr'aɛ] coce trattu
se cacher dans le maquis tramachjulassi [tramadjul'assi] cantà tramachjulatu
déplacer, changer, transformer tramutà [tramud'a] cantà tramutatu tramutassi = se déplacer
traîner trascinà [traʃin'a] cantà trascinatu
transposer traspone [trasp'ɔnɛ] pone traspóstu
retenir, garder quelqu'un tratene [trad'ɛnɛ] vene tratinutu
travailler travaglià [trawalj'a] cantà travagliatu
battre (le blé) tribbià [tribbj'a] cantà tribbiatu
remuer, agiter trinnicà [trinnig'a] cantà trinnicatu
trouver truvà [truw'a] cantà trovu = truvatu = trovà /trówa'/
toucher tuccà [tukk'a] cantà toccu
tuer, abattre tumbà [tumb'a] cantà tombu = tumbatu
revenir turnà [turn'a] cantà tornu = turnatu turnà à = re- + verbe, recommencer à
obéir ubbidì [ubbi(d)'i] finisce ubbiditu = ubbidisce
voir vede [b'ɛ(d)ɛ] vede vistu
vendre vende [b'ɛndɛ] crede vindutu
venir vene [b'ɛ̃nɛ] vene vinutu
vêtir, habiller veste [b'estɛ] dorme vistitu
voyager, cheminer, marcher viaghjà [biadj'a] cantà viaghjatu
vaincre vince [b'inʧɛ] vince vintu
venter vintà [bint'a] cantà vintatu
ventiler, faire un petit vent vintulà [bintul'a] cantà vintulatu
vider viutà [bjud'a] cantà viutatu = viotà ; viutassi = se vider
voler (oiseau) vulà [bul'a] cantà vulatu
vouloir vulè [bul'ɛ] vulè vulsutu
falloir vulecci [bul'ɛʧi] vulè
tourner, retourner, revenir vultà [bult'a] cantà vultatu = voltu