Lexique Corse / Français
Phonétique (aperture) des noms ayant un e

Corse Phon. Français Remarques
accesu (adj.) [atʧ'ɛzu] allumé p.p. de accende
accetta (n.f.) [atʧ'ɛtta] hachette
acellu (n.m.) [aʤ'ellu] oiseau = ucellu = ocellu
acerbu (adj.) [aʤ'ɛrbu] aigre, pas mûr, vert = aciarbu
acetu (n.m.) [aʤ'ɛdu] vinaigre
acquatella (n.f.) [akwad'ella] petite pluie, crachin, bruine
agnellu (n.m.) [ãɲ'ellu] agneau
alivetu (n.m.) [aliw'ɛdu] olivaie = aliveta
alzetu (n.m.) [alts'ɛdu] aulnaie
americanu (adj.) [amerig'ãnu] américain
ammette (v.) [amm'ettɛ] admettre
annellu (n.m.) [ann'ellu] anneau
apertu (adj.) [ab'ɛrtu] ouvert p.p. de apre : ouvrir
apertura (n.f.) [abɛrt'ura] ouverture
appartene (v.) [appart'ɛ̃nɛ] appartenir
appena (adv.) [app'ɛ̃na] un peu
appende (v.) [app'ɛndɛ] pendre, suspendre
appesu (adj.) [app'ɛzu] pendu p.p. de appende
appressu à (adv.) [appr'essu a = appr'essa] après
arechja (n.f.) [ar'ɛtja] oreille
aritmètica (n.f.) [aritm'ɛdiga] arithmétique
arretta (n.f.) [arr'etta] arrêt bref
ascella (n.f.) [aʃ'ella] aisselle
aspettu (n.m.) [asp'ettu] aspect
astènesi (v.) [ast'ɛnɛzi] s'abstenir
avè (v.) [aw'ɛ] avoir
avvedeci (mot inv.) [abb'ɛ(d)ɛʤi] au revoir = à vedeci
battellu (n.m.) [batt'ellu] bateau
bè = bene (adv.) [b'ɛ = b'ɛ̃nɛ] bien = ben ; hà fattu bè ; hè ben fattu
beccu (n.m.) [b'ɛkku] bouc
beie (v.) [bɛj'ɛ] boire
bellu (adj.) [b'ɛllu] beau
bellu (adj.) [b'ɛllu] très s'accorde g.&n.
bèllula (n.f.) [b'ɛlula] belette
benedì (v.) [bɛnɛ(d)'i] bénir
bestia (n.f.) [bestj'a] bête
betu (adj.) [b'ɛdu] bu p.p. de beie
bichjere (n.m.) [bitj'erɛ] verre à boire = bichjeru
bigliettu (n.m.) [bilj'ettu] billet un ~ d'amore
bissicletta (n.f.) [bissigl'ɛtta] vélo
bracciu (n.m.) [bratʧ'u] bras pl. e bracce = i bracci
buletru (n.m.) [bul'ɛdru] oronge
buttega (n.f.) [butt'e(g)a] magasin, boutique, épicerie = buttea
caffè (n.m.) [kaff'ɛ] café
caffittera (n.f.) [kafitt'era] cafetière
calzetta (n.f.) [kalts'ɛtta] chaussette
camellu (n.m.) [kam'ellu] chameau
càmera (n.f.) [k'amera] chambre = stanza
candela (n.f.) [kand'ɛla] bougie
candella (n.f.) [kand'ella] goutte (de pluie)
cannella (n.f.) [kann'ella] gorge beie à ~ : boire à la régalade
cantellu (n.m.) [kãnt'ellu] poutre
capellineru (adj.) [kabɛllin'ɛru] brun
capellirossu (adj.) [kabɛllir'ɔssu] roux
capellu (n.m.) [kab'ɛllu] cheveu
capineru (n.m.) [kabin'ɛru] bolet tête de nègre = coccu
cappellu (n.m.) [kapp'ellu] chapeau
caprettu (n.m.) [kabr'ɛttu] chevreau
carrega (n.f.) [karr'e(g)a] chaise = carrea
carrittellu (n.m.) [karitt'ellu] cariole
cassetta (n.f.) [kassɛtta] cassette, tirelire
catena (n.f.) [kad'ɛ̃na] chaîne
ceciu (n.m.) [ʧ'ɛʤu] pois chiche pl. i ceci
cecu (adj.) [ʧ'egu] aveugle = guerciu ; à a ceca = à l'aveuglette
celu (n.m.) [ʧ'elu] ciel
ceppa (n.f.) [ʧ'ɛppa] souche d'arbre
chere (v.) [k'erɛ] demander
chjàchjera (n.f.) [tj'atjɛra] bavardage =chjàchjara
cipressu (n.m.) [ʧibr'essu] cyprès
crede (v.) [kr'e(d)ɛ] croire
credenza (n.f.) [krɛ(d)'entsa] buffet
cresce (v.) [kr'ɛʃɛ] grandir hè crisciutu : il a grandi
creta (n.f.) [kr'ɛda] craie = crè
cultellu (n.m.) [kult'ellu] couteau de table couteau de poche = a cultella
cuntintezza (n.f.) [kuntint'ɛtsa] contentement
cuppetta (n.f.) [kupp'ɛtta] bol
currege (v.) [kurr'eʤɛ] corriger = curreghje
daretu à (adv.) [dar'eda] derrière = daret'à
dèbitu (n.m.) [d'ɛbidu] dette, dû
dèbule (adj.) [d'ɛbulɛ] faible
difesu (adj.) [div'ɛzu] défendu p.p. de difende
digerì (v.) [diʤɛr'i] digérer = digerisce
direzzione (n.f.) [direzzj'ɔ̃nɛ] direction = dirizzione
dissegnu (n.m.) [diss'ɛ̃ɲu] dessin
ditene (v.) [didɛ̃nɛ] détenir
dumènica (n.m.) [dum'ɛ̃niga] dimanche
duvè (v.) [duw'ɛ] devoir = deve
duvere (n.m.) [duw'ɛrɛ] devoir
eccu (prep.) ['ekku] voici
eiu (pron.) ['eju] moi
eleghje (v.) [el'ɛdjɛ] élire
elèttricu (adj.) [el'ɛtrigu] électrique
ellu (pron.) ['ɛllu] lui
eri (n.m.) ['eri] hier
esce (v.) ['eʃɛ] sortir esce da : sortir de
esige (v.) [ɛz'iʤɛ] exiger
esiste (v.) [ɛz'istɛ] exister
esse (v.) ['essɛ] être
essenza (n.f.) [ɛss'ɛntsa] essence
età (n.m.) [ɛd'a] âge
falchettu (n.m.) [falk'ɛttu] épervier
fèmina (n.f.) [f'ɛmina] fille
fenu (n.m.) [f'ɛ̃nu] foin
ferru (n.m.) [f'ɛrru] fer en fer : di ferru = di farru
festa (n.f.) [f'esta] fête in feste : pendant les fêtes
fetta (n.f.) [f'ɛtta] tranche
figatellu (n.m.) [fi(g)ad'ellu] figatelli
filetta (n.f.) [fil'etta] fougère
fratellu (n.m.) [frad'ellu] frère
frescu (n.m.) [fr'ɛsku] frais
fretu (n.m.) [fr'ɛdu] froid Hè fattu u ~ / Face u ~
fretu (adj.) [fr'ɛdu] froid
furchetta (n.f.) [furk'ɛtta] épingle à cheveux
furesta (n.f.) [fur'esta] forêt
genitori (i) (n.m.) [ʤenid'ɔri] les parents
geniu (n.m.) [] génie
ghjacchetta (n.f.) [djakk'ɛtta] veste
ghjenneru (n.m.) [djɛn'eru] beau-fils, gendre
ghjesgia (n.f.) [dj'eʒa] église = ghjesa = chjesa /tyé'za/
ghjinestra (n.f.) [djin'estra] genêt
ghjumellu (n.m.) [djum'ellu] pelote
inseme (adv.) [ins'ɛ̃mɛ] ensemble
intratène (v.) [intrad'ɛnɛ] entretenir
invece (adv.) [imb'ɛdʤɛ] au lieu de, tandis
invernu (n.m.) [imb'ɛrnu] hiver
inzuccheratu (adj.) [intsukker'adu] sucré
leccia (n.f.) [l'ɛtʧa] chêne-yeuse
leghje (v.) [l'edjɛ] lire
legna (n.f.) [l'ɛɲa] bois de chauffage
lèttera (n.f.) [l'ɛttɛra] lettre
lettu (adj.) [l'ɛttu] lu p.p. de leghje
lettu (n.m.) [l'ɛttu] lit
lèvura (n.f.) [] lièvre
lezzione (n.f.) [lettsj'ɔnɛ] leçon = lezziò = lizzione
listessu (adj.) [list'ɛssu] pareil, le même
lumera (n.f.) [lũm'era] lumière
macellaru (n.m.) [maʤell'aru] boucher
maestru (n.m.) [ma'ɛstru] maître
mammiferu (n.m.) [] mammifère
manera (n.f.) [man'era] manière, façon, sorte, genre
mantene (v.) [mant'ɛ̃nɛ] maintenir
médicu (n.m.) [m'e(d)igu] médecin
megliu (adv.) [m'elju] mieux andà ~: aller mieux
mela (n.f.) [m'ɛla] pomme
mele (n.m.) [m'elɛ] miel
melu (n.m.) [m'ɛlu] pommier
merrìa (n.f.) [mɛrr'ia] mairie = casa cumunale
mese (n.m.) [m'ɛzɛ] mois
messa (n.f.) [m'ɛssa] messe
messu (adj.) [m'ɛssu] mis p.p. de mette
metru (n.m.) [m'ɛdru] mètre (mesure)
mette (v.) [m'ettɛ] mettre
mezu (adj.) [m'edzu] demi = au milieu de . À ~ chjassu : au milieu du sentier
mezu (adv.) [m'edzu] au milieu de = à demi
nèpita (n.f.) [] sariette, herbe à chat
neru (adj.) [n'ɛru] noir
nèspula (n.f.) [] nèfle
neve (n.f.) [n'ɛwɛ] neige
ochjiverde (adj.) [ɔtjiw'ɛrdɛ] aux yeux verts
operazione (n.f.) [oberadzj'ɔ̃nɛ] opération
ottene (v.) [ɔtt'ɛ̃nɛ] obtenir
pacchettu (n.m.) [pakk'ɛttu] paquet
pacchettu (n.m.) [pakk'ɛttu] paquet
paese (n.m.) [pa'ɛzɛ] village
panatteru (n.m.) [pãnatt'eru] boulanger
peccatu (n.m.) [pɛkk'adu] péché
pècura (n.f.) [p'ɛgura] brebis
pede (n.m.) [p'ɛ(d)ɛ] pied aussi fig.
pelu (n.m.) [p'ɛlu] poil
pena (n.f.) [p'ɛna] mal a ~ in capu : le mal de tête ; nasaliser le e
penna (n.f.) [p'ɛnna] stylo
pera (n.f.) [p'ɛra] poire
perde (v.) [p'ɛrdɛ] perdre
permessu (n.m.) [pɛrm'ɛssu] permis
permette (v.) [pɛrm'ettɛ] permettre
permissione (n.f.) [pɛrmissj'ɔ̃nɛ] permission = congé
pernice (n.f.) [pɛrni'ʤɛ] perdrix
pèrsica (n.f.) [p'ɛrsiga] pêche
pèrsicu (n.m.) [p'ɛrsigu] pêcher
persu (adj.) [p'ɛrsu] perdu p.p. de perde
peru (n.m.) [p'eru] poirier
pesciu (n.m.) [p'ɛʃu] poisson
pesciu (n.m.) [p'ɛʃu] poisson
petra (n.f.) [p'edra] pierre hè fattu à petre : il est fait en (avec des) pierres
pezzu (n.m.) [p'ettsu] morceau ; bout un ~ di pane ; ci hè un pezzu : il y a un moment
piattatella (n.f.) [pjattad'ella] cache-cache ghjucà à ~
pienu (adj.) [pj'ɛ̃nu] plein
pinserà (v.) [pinsɛr'a] avoir du souci, craindre pinseratu = soucieux, inquiet ; spinseratu = insouciant
pinseru (n.m.) [pins'ɛru] souci = pensée; opinion; tracas, inchietude, hantise
piulellu (n.m.) [pjul'ellu] poussin
prete (n.m.) [pr'edɛ] prêtre = curatu
prublema (n.m.) [prubl'ɛma] problème
prumette (v.) [prum'ettɛ] promettre
prunalbellu (n.m.) [prũnalb'ɛllu] aubépine
prutege (v.) [prud'eʤɛ] protéger = pruteghje
prutege (v.) [prud'eʤɛ] protéger
prutettu (adj.) [prut'ettu] protégé p.p. de prutege
pudè (v.) [pu(d)'ɛ] pouvoir
pulletru (n.m.) [] poulain
querciu (n.m.) [kw'ɛrʧu] chêne-rouvre
ravanettu (n.m.) [rawãn'ɛttu] radis
rende (v.) [r'ɛndɛ] rendre
restà (v.) [rest'a] rester
riflette (v.) [rivl'ettɛ] réfléchir (miroir)
rimette (v.) [rim'ettɛ] remettre
ritene (v.) [rid'ɛ̃nɛ] retenir
saetta (n.f.) [sa'ɛtta] foudre
sapè (v.) [sab'ɛ] savoir
sceglie (v.) [ʃ'eljɛ] choisir
scemu (adj.) [ʃ'ɛ̃mu] fou
scumette (v.) [skum'ettɛ] parier
(conj.) [sɛ] si
seccu (adj.) [s'ɛku] sec pl. secchi/secche
secondu (adj.) [sɛg'ɔ̃ndu] second = sicondu
sedione (n.m.) [sɛ(d)i'ɔ̃nɛ] fauteuil
sera (n.f.) [s'ɛra] soir
serve (v.) [s'ɛrvɛ] servir = serbe = servì = serbì
sete (n.f.) [s'ɛdɛ] soif
sette (adj.) [s'ettɛ] sept
sfiera (n.f.) [sfj'era] aiguille de montre
sittembre (n.f.) [sitt'ɛmbrɛ] septembre
sòcera (n.f.) [s'ɔʤera] belle-mère
sòceru (n.m.) [s'ɔʤeru] beau-père
spechju (n.m.) [sp'etju] miroir
spetu (n.m.) [sp'ɛdu] broche, tisonnier
spichjetti (i) (n.m.) [spitj'ɛti] lunettes (les) pl.
spurtellu (n.m.) [spurt'ellu] panier
sturnellu (n.m.) [sturn'ellu] étourneau
sumere (n.m.) [sum'erɛ] âne = sumeru
surella (n.f.) [sur'ella] soeur
(pron.) [tɛ] toi
techju (adj.) [t'ɛtju] repu, rassasié p.p. de tichjà ; fig. dégoûté
televisiò (n.f.) [televisj'ɔ] télévision
teme (v.) [t'ɛmɛ] craindre
tempera (n.f.) [tɛmp'era] pluie qui trempe = timperata
temperu (adj.) [tɛmp'eru] trempé par la pluie
tene (v.) [t'ɛnɛ] tenir
terra (n.f.) [t'ɛrra] terre in ~ : à terre
terzu (adj.) [t'ɛrtsu] troisième
testu (n.m.) [t'estu] poële à châtaignes
tettu (n.m.) [t'ɛttu] toit, toiture
timpesta (n.f.) [timp'ɛsta] tempête
trae (v.) [tr'aɛ] tirer, tracter
tratene (v.) [trad'ɛnɛ] retenir, garder quelqu'un
trè (adj.) [trɛ] trois
trenu (n.m.) [tr'ɛ̃nu] train
trinchettu (n.m.) [trink'ɛttu] tranchet
urganettu (n.m.) [urgan'ɛttu] accordéon
vechju (adj.) [b'etju] vieux
vechju (n.m.) [b'etju] vieux
vèculu (n.m.) [b'ɛgulu] berceau
vede (v.) [b'ɛ(d)ɛ] voir
veghja (n.f.) [b'ɛdja] veillée
vene (v.) [b'ɛ̃nɛ] venir
ventu (n.m.) [b'entu] vent
veranu (n.m.) [bɛr'anu] printemps
vermu (n.m.) [b'ɛrmu] ver
versu (prep.) [b'ɛrsu] vers, en direction de
vespa (n.f.) [b'espa] guêpe
veste (v.) [b'estɛ] vêtir, habiller
vintera (n.f.) [bint'era] coup de vent = vintulata
vintulellu (n.m.) [bintul'ellu] petit vent
vitellu (n.m.) [bid'ellu] veau
vulè (v.) [bul'ɛ] vouloir
vulecci (v.) [bul'ɛʧi] falloir
vulinteri (adv.) [bulint'eri] volontiers = vulenteri
zitella (n.f.) [tsid'ella] jeune fille
zitellu (n.m.) [tsid'ellu] enfant