Les aliments - L'alimenti


Mettu l'acetu inde a insalata / l'insalata

[m'ettu laʤ'ɛdu ndɛ ansal'ada / linsal'ada]

Catalina hà betu un pocu d'acqua fresca

[kadal'ina a b'ɛdu un p'ɔgu (d)'akwa vr'ɛska / vr'ɛʃka]

Dammi un pezzu di pane cù butiru

[d'ammi un p'ɛttsu (d)i b'ãnɛ gu bud'iru]

Vulete un caffè ?

[bul'ɛdɛ un kaff'ɛ]

A lumaca manghja u carbusgiu

[a lum'aga m'andja u garb'uʒu]

A carne hè fràcica

[a g'arnɛ ɛ fr'aʤiga]

Puzza issu casgiu !

[p'uttsa ssu g'aʒu]

Ci hè un càvulufiore inde l'ortu

[ʧ'ɛ un k'awuluvj'ɔrɛ nd'ɛ l'ɔrtu]

Eccu un ceciu !

['ekku un ʧ'eʤu]

Mi piàcenu i ceci

[mi bj'aʤɛnu i ʤ'eʤi]

À mè, mi piace a cicculata

[ammɛ, mi bj'aʤɛ a ʤikul'ada]

Hè grossa a cipolla

[ɛ gr'ɔssa a ʤib'olla]

Hè ora di cullaziò (cullazione)

[ɛ 'ora (d)i gulladzj'o]

Hè bona a cunfittura di chjarasge

[ɛ b'ona a gunfitt'ura (d)i djar'aʒɛ]

Mamma mena a farina incù l'ove

[m'amma m'ɛna a var'ina nku l'owɛ]

Avemu manghjatu e fasgiole

[aw'ɛmu mandj'adu e vaʒ'olɛ]

Sò boni i fasgioli cù u prisuttu

[S'ɔ b'oni i vaʒ'oli gu u briz'uttu]

Dàtemi una fetta di pulenda

[d'adɛmi 'una v'ɛtta (d)i bul'ɛnda]

U figatellu si manghja d'invernu

[u vi(g)ad'ellu zi m'andja (d)imb'ɛrnu]

Fàteci una frittata cù i pomi

[F'adɛʤi 'una vritt'ada gu i b'ɔmi]

U furmagliu hè caru caru

[u vurm'alju ɛ k'aru g'aru]

Pigliu un ghjacciu per rinfriscammi

[p'ilju un dj'aʧu pɛr rinfrisk'ammi]

U granu hè siccatu di maghju

[u r'ãnu ɛ sikk'adu (d)i m'adju]

L'insalata / A insalata si manghja incù oliu d'alive

[linsal'ada / ansal'ada zi m'andja nku 'olju (d)al'iwɛ]

À a ghjatta, li piace u latte !

[a a j'atta li bj'aʤɛ u l'attɛ]

Maghjaremu lentichje è carne

[mandjar'ɛmu lɛnt'itjɛ ɛ c'arnɛ]

L'ape fàcenu u mele

[l'abɛ v'aʤɛnu u m'elɛ]

Dumènicu compra l'oliu per mette incù a insalata / l'insalata

[dum'ɛnigu g'ɔmpra l'olju pɛr m'ettɛ nku ansal'ada / linsal'ada]

A ghjallina hà fattu un ovu stamane

[a jall'ina a f'attu un 'owu stam'ãnɛ]

À mè, mi basta un pezzu di pane !

[ammɛ mi w'asta un p'ettsu (d)i b'ãnɛ]

O Dumè, sèrvimi un pastizzu !

[O (d)um'ɛ, s'ɛrvimi un past'itsu]

Mamma ci hà fattu un pastizzu

[m'amma ʤa f'attu un past'itsu]

Li faraghju un pesciu cù risu

[li var'adju un p'ɛʃu gu u r'izu]

Ssu prisuttu hè più bonu chè l'altru

[ssu briz'uttu ɛ pju b'onu kɛ l'altru]

E ravanette sò belle rosse

[ɛ rawan'ɛttɛ zɔ b'ɛllɛ r'ɔssɛ]

Cusì bona ssa salciccia !

[kuz'i b'on'a ssa zalʧi'ʧa]

U suchju di e fràule hè inzuccaratu (dolce)

[u z'utju (d)i ɛ vr'aulɛ ɛ ntsukar'adu (d'olʧɛ)]

U zitellu manghja a suppa cù una cuchjara

[u dzid'ellu m'andja a z'uppa gu 'una gutj'ara]

Ci sò dui tóruli inde l'ovu !

[ʧi zɔ d'ui d'oruli ndɛ l'owu]

Biite un pocu di vinu prima d'andàssine

[bi'idɛ un p'ɔgu (d)i w'inu br'ima (d)and'assinɛ]

Mittite un zùccaru inde u caffè

[mitt'idɛ un ts'ukkaru ndɛ u gaff'ɛ]