Textes comparés


Il s'agit d'un texte trouvé sur le site : http://www.simonel.com/dizionario/corso.html .
L'objectif de ce petit exercice est de montrer que si les deux variantes principales du Corse et l'Italien se ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'écrit, il faut être très prudent lors de la lecture à haute voix.
On y retrouve toutes les remarques des pages Notes sur le Corse du sud et Mutation phonétique.

Corse du nord Corse du sud Italien
A nostra caccara curava a carne in u furnellu è à tempu, arrustìa un pezzu di figatellu cù u spetu. A noscia minanna curàia a carri in u furreddu è à tempu, arrustìa un pezzu di figateddu cù u brocchu. Nostra nonna curava la carne nel fornello e nello stesso tempo, arrostiva un pezzo di fegato collo spiedo.
An'ostra (n'oʃtra) gakk'ara gur'awa ag'arnɛ nu vurn'ellu e att'ɛmpu, arrust'ia un p'ettsu (d)i vi(g)ad'ellu gu usp'ɛdu. An'oʃa min'anna kur'aja ak'arri in u vurr'eddu e att'ɛmpu, arrust'ia un p'ettsu i vigad'eddu ku ubr'ɔkku. n'ɔstra n'ɔnna kur'ava la k'arne nel forn'ɛllo e n'ello st'esso t'ɛmpo, arrost'iva un p'ɛttso di f'egato k'ɔllo spj'ɛdo.
Èramu d'auturnu, i ghjorni accurtàvanu cum'elli accòrtanu d'uttobre, a ghjente principiàvanu à coglie e castagne. Èrami di vaghjime, i ghjorna accurtàiani comu accòrtani d'uttuvri, a ghjenti principiàiani à coglia i castagni. Eravamo d'autunno, i giorni accorciavano come accorciano d'ottobre, la gente principiava a cogliere le castagne.
'eramu (d)aud'urnu, ij'ɔrni akkurt'awănu gum'ɛlli akk'ɔrtănu (d)utt'ɔbrɛ, aj'ɛntɛ brinʧibj'awănu akk'oljɛ ɛgast'ăɲɛ. 'erami di wadj'imɛ, ij'ɔrna akkurt'ajani kumu akk'ɔrtani dutt'uvri, aj'ɛnti brinʧibj'ajani akk'olja ikast'aɲi. erav'amo daut'unno, iʤ'orni akkorʧ'avano k'ome akkɔrtchano dott'obre, laʤ'ɛnte prinʧipj'ava a k'ɔljere lekast'aɲe.
Una pignatta cù una suppa di zucchini era posta nant'à u treppedi, era pronta a cena per tutta a famiglia, èramu assai di famiglia. Una pignatta cù una suppa di zucchetti era posta nant'à u brandali, era pronta a cena pà tutta a famidda, erami massi di famidda. Una pignatta con una zuppa di zucchini era posta sul treppiedi, era pronta la cena per tutta la famiglia, eravamo assai di famiglia.
'una biɲ'atta gu unaz'uppa (d)i dzuk'ini 'era b'ɔsta (b'ɔʃta) n'anta u drɛpp'ɛi, 'era br'ɔnta aʤ'ɛna bɛr t'utta avam'ilja, 'eramu ass'ai (d)i vam'ilja. una piɲ'atta ku unaz'uppa di dzuk'ɛtti 'era p'ɔsta n'anta u brand'ali, 'era pr'ɔnta aʧ'ɛna pa t'utta avam'idda, 'eramu massi di vam'idda. una piɲ'atta kon unats'uppa di tsukk'ini 'era p'osta sul treppj'edi, 'era pr'onta laʧ'ena per t'utta lafam'ilja, erav'amo ass'ai di fam'ilja.
A so faccenda principale era di scucinà, babbone ùn era tènde cun ella, ùn ridìa micca sè u tavulinu ùn fussi messu à l'ora, li stridava appressu. A so faccenda maiori era di scucinà, missiavu unn era tènnaru cù idda, ùn tarruccàia micca sì a tola ùn fussi missa à l'ora, li briunàia appressu. La sua faccenda principale era di cucinare, nonno non era tenero con ella, non rideva se la tavola non fosse messa all ora, le strideva dietro.
A zɔ vaʧ'ɛnda brinʧib'alɛ 'era (d)i skuʤin'a, babb'ɔ̃nɛ un'era d'ɛndɛ gun'ɛlla, unri(d)'ia m'ikka sɛ udawul'inu un f'ussi m'ɛssu all'ora, listri(d)'awa appr'essu. A zɔ vaʧ'ɛnda maj'ori 'era di skuʧin'a, missj'awu un'era t'ɛnaru ku idda, untarrukk'aja m'ikka si at'ola un f'ussi m'issa all'ora, libriun'aja appr'essu. la s'ua faʧ'ɛnda prinʧip'ale 'era di kuʧin'are, n'ɔnno non 'era t'ɛnero kon 'ella, non rid'eva se la t'avola non f'ɔsse m'essa allóra, le strid'eva dj'ɛtro.
U nostru cane era fora, u mo fratellu l'avìa ligatu à l'usciu di a stalla, induve èranu appagliati i sumeri. U nosciu ghjàcaru era fora, u me frateddu l'avìa ligatu à l'usciu di a stadda, induva èrani appaddati l'àsina. Il nostro cane era fuori, mio fratello lo aveva legato al uscio della stalla dove erano sistemati i somari (messi nella paglia).
un'ostru (n'ɔʃtru) g'ănɛ 'erav'ora, umɔvrad'ellu law'ija li(g)'adu all'uʃu (d)i ast'alla (ʃt'alla), nduw'erănu appalj'adi i zum'eri.
un'oʃu j'akaru 'erav'ora, umɔvrat'eddu l'aja lig'atu all'uʃu di ast'adda, nduwa 'erani appadd'ati l'azina. Il n'ɔstro k'ane 'erafw'ɔri, miofrat'ɛllo lo av'eva leg'ato al'uʃo d'ellast'alla, dov'erano sistem'adi i som'ari.
Era piossu è avà(le) c'era a nebbia, mammone ci chjamò perchè no' vinìssimu à manghjà. Era piuvitu è avali c'era a fumaccia, minnana ci chjamò perchì no vinìssimu à magnà. Era piovuto e adesso c'era la nebbia, la nonna ci chiamò perché venissimo a mangiare.
'era bj'ossu e aw'a(lɛ) ʧ'era an'ebbja, mamm'ɔ̃ne ʤidjam'ɔ p'ɛrkɛ nowin'issimu ammandj'a. 'era pjuw'itu e aw'ali ʧ'era avum'aʧa, minn'ana ʧitjam'ɔ p'ɛrkɛ nowin'issimu ammaɲ'a. 'era piov'uto e ad'esso ʧ'era lan'ebbja, la n'ɔnna ʧi kjam'o perk'e ven'issimo amanʤ'are.

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!