Exercices de traduction - Esercizii di traduzzione - 24

Niveau 1 - Livellu 1

<< Précédent - Suivant >>


Phrases extraites ou inspirées de .

Série 1
Série 2
Série 3
Série 4


Traduire - série 1

L'empereur conseille de cesser une guerre qui coûte si cher. [  L'imperatore cunsiglia di cessà una guerre chì costa cusì cara. ]
La situation tourne en faveur des Corses. [  A situazione gira in favore à i Corsi.  ]
Les Gênois acceptent de signer un traité de paix. [  I Ghjenuvesi accètanu di signà un trattatu di pace.   ]
Mais, un mois à peine échu, ils rompent les conditions arrêtées. [  Ma, scadutu ghjustu un mese, ròmpenu i patti. ]
Matra, Giafferi et d'autres viennent pour l'accueillir. [  Matra, Giafferi ed altri vènenu per accòglielu.  ]
Le baron de Neuhoff est élu roi de Corse à l'unanimité. [  U barone di Neuhoff hè elettu rè di Còrsica à l'unanimità. ]
Il jure de respecter la nouvelle constitution. [  Ghjura di rispettà a nova Custituzione. ]
Bien qu'il n'ait pas été préparé pour une charge si haute ... [  Bench'ellu ùn sìa statu priparatu per una càrica cusì alta ... ]
... installé à Cervione, le roi Théodore dirige au mieux. [  ... stallatu in Cervioni, direge à u megliu.  ]
Il distribue les titres de noblesse mais s'occupe de la prospérité. [  Distribuisce i tìtuli di nubiltà ma s'occupa di prusperità. ]
Poursuivi par ceux qui lui ont vendu les armes ... [  Perseguitatu da quelli chì l'hanu vendutu l'arme ... ]
... il vadrouille en Italie, arrive en Angleterre, ... [  ... giranduleghja in Italia, ghjunghje in Inguilterra, ...  ]
... fait de la prison et meurt à Londres, dans la misère. [  ... face a prigiò è si ne more in Londra ind'a miseria.  ]
Et pourtant, il rest le symbole de l'indépendance nationale. [  [Eppuru / È puru] ferma u sìmbulu di l'indipendenza naziunale.  ]
La guerre continue à semer la misère, le deuil et la haine. [  A guerra cuntinueghjà à suminà miseria, dolu è odiu.  ]
Gênes finit par comprendre qu'elle ne pourra réussir, seule, ... [  Ghjenuva finisce per capì ch'ella ùn puderà ghjunghje, sola, ...  ]
... à soumettre les Corses, et accepte l'aide de la France. [  .. à sottumette i Corsi, è accetta l'aiutu di a Francia.  ]
La France s'intéresse à l'île depuis un bout de temps ... [  A Francia s'interessa à l'ìsula dipoi un pezzu ... ]
... et sournoisement cherche des intrigues pour y mettre le pied. [  ... è sottu sottu cerca intrichi per mètteci pede. ]
Voici l'extrait d'une lettre écrite par le marquis. [  Eccu u strattu d'una lèttera scritta da u marchese.  ]
Un détachement français est assiégé à Borgo. [  Un staccamentu francese hè assediatu in U Borgu. ]


Traduire - série 2

Les Corses l'attaquent et l'obligent à battre en retraite. [  I Corsi l'attàcanu è l'ublighèghjanu à batte in daretu.  ]
Très malade, le comte de Boissieux meurt à Bastia deux mois plus tard. [  Bellu malatu, u conte di B. si ne more in Bastìa dui mesi dopu.  ]
La France retire ses troupes de Corse. [  A Francia ritira e so truppe di Còrsica.  ]
Se voyant perdus, ils attachent le fils de Gaffori à un pieu. [  Vidèndusi persi, lìganu u figliolu di G. à un piòttulu. ]
Pensez à la Patrie et faites feu ! [  Pinsate à a Pàtria è fate focu !  ]
Les Corses reprennent l'assaut, le fils est sain et sauf. [  I Corsi ripìglianu l'assaltu, u figliolu hè sanu è salvu. ]
Un projet secret d'acquisition de l'île est un échec. [  Un prugettu secretu d'acquistu di l'ìsula hè un fiascu.  ]
Une assemblée élit Gaffori général en chef de la Nation Corse. [  UNa cunsulta eleghje à G. Capu Generale di a Nazione Corsa.  ]
En restant unis, ils pensent éviter une lutte semblable. [  Fermendu uniti, pènsanu d'evità una lotta sìmile.  ]
Il ne se mariera jamais pour pouvoir se consacrer entier à la Patrie. [  Ùn si mariterà mai per pudè dassi tuttu à a Pàtria. ]
Plusieurs pieve du sud de la Corse n'acceptent pas ... [  Parechji pievi pumuntichi ùn accètanu ...  ]
... de se soumettre à l'autorité de Pascal Paoli. [  ... di sottumèttesi à l'autorità di Pasquale Pàoli.  ]
Avant de les forcer, il se déplace pour discuter...

[  Nanzu chè di furzalle, si move per ragiunà ... ]

... avec les principaux et tente de les convaincre.

[  ... cù i principali è cerca à scunvìnceli.  ]

Quelques mois plus tard, il convoque une assemblée générale à Corte. [  Qualchi mese dopu, cunvoca una cunsulta generale in Corti.  ]
Plusieurs propositions sont faites pour donner à la nation corse ... [  Sò fatte parechje pruposte per dà a a nazione corsa ...  ]
... une forme de gouvernement durable et uni. [  ... una forma di guvernu durèvule è unitu.  ]
Le peuple, en votant, participe au pouvoir, ... [  U pòpulu, vutendu, participeghja à u putere, ... ]
... en étant l'unique et véritable maître. [  ... essèndune l'ùnicu è u veru patrone. ]
L'assemblée se réunit une à deux fois par an, vote les lois, ... [  A cunsulta si reunisce una à duie volta l'annu, vota e legi, ...  ]
... fixe l'impôt, nomme certains fonctionnaires. [  ... fissa l'impòsitu, numineghja certi funziunarii. ]


Traduire - série 3

La justice est rendue par le podestat de la pieve. [  A Ghjustizia hè resa da u podestà di a pieve.  ]
Les lois ne suffisent pas à maintenir l'ordre et l'unité. [  E legi ùn bàstanu per mantene l'òrdine è l'unità.  ]
Paoli encourage à planter de la vigne et des arbres, ... [  Pàoli incuragisce à pone vigna è àrburi, ... ] *
... châtaigniers et oliviers surtout, introduit ... [  ... castagni è alivi soprattuttu, intraduce ...  ]
... la culture de la pomme de terre pour faire manger à sa faim. [  ... a cultura di u pomu per [appatturì / appatturà].  ]
Pour la défense nationale, il organise une armée ... [  Per a difesa naziunale, urganizeghja un'armata ...  ]
... composée de milices villageoises. [ ... cumposta di milizie paisane.  ]
Il crée une marine de guerre en ouvrant les arsenaux de Centuri. [  Crea una marina di guerra, aprendu l'arsanali di Centuri.   ]
Pour achever son oeuvre, Paoli institue un service d'education nationale. [  Per compie a so òpera, P. istituisce un serviziu d'educazione naziunale. ]
Il fait ouvrir une école dans chaque chef-lieu ... [  Face apre una scola in ogni capilocu ...  ]
... et une université à Corte, ouverte le 3 janvier 1765. [  ... è un'università in Corti, aperta u 3 di ghjennaghju 1765.  ]
Les conférences sont données majoritairement en langue latine. [  E cunferenze sò date per u più in lingua latina.  ]
Les professeurs sont choisis parmi les prêtres les plus savants. [  I Prufessori sò scelti frà i preti i più sapienti. ]
Il est prévu d'y apprendre la morale, mais aussi le droit. [  Hè previstu d'insegnacci a murale, ma dinò u dirittu.  ]
Un livre est publié pour expliquer les acquis et les projets. [  Un libru hè pubblicatu per spiegà l'acquisiti è i prugetti. ]
A l'époque, l'oeuvre de Paoli est renommée dans toute l'Europe. [  À l'èpica, l'òpera di Pàoli hè rinumata in Europa sana.  ]
Mais l'agneau est seul et le loup affamé. [  Ma l'agnellu hè solu, è u lupu famitu. ]
La France s'apprête à envahir la Corse et à lui fermer (enlever) ... [  A Francia s'appronta à invadì a Còrsica è a tòglieli ...  ] **
... la route de la liberté et de l'espoir. [  ... a strada di a libertà è a speranza. ]

* : pone = piantà.
** : toglie = caccià.


Traduire - série 4

Les Gênois s'attendent à être jetés dehors. [  I Ghjenuvesi s'aspèttanu à esse lampati fora.  ]
Gênes ne sera plus jamais capable de payer une telle dette. [  Ghjenuva ùn serà più mai capace di pagà una dèbita tamanta.  ]
Selon ce traité, la Corse n'était pas vraiment donnée au roi. [  Secondu stu trattatu, a Còrsica ùn era veramente data à u rè. ]
Il reste à savoir si les hommes ont le droit de ... [  Ferma à sapè sì l'omi hanu dirittu di ...  ]
... (se) vendre d'autres hommes. [  ... vèndesi altri omi.  ]
Le gouvernement les a vendus sans les avoir entendus. [  U guvernu l'hà venduti senza avelli intesi. ]
L'appel de Paoli est affiché à la porte de toutes les églises. [  A chjama di Pàoli hè affissata à a porta di tutte e chjese. ]
Des villages les plus reculés, les patriotes armés de fusils à silex ... [  Da i paesi più landani, i patriotti armati di cispre ...  ]
... courent rejoindre l'armée nationale. [  ... còrrenu à righjunghje l'armata naziunale.  ]
Toutes les troupes françaises sortent de Bastia, mais les Corses, ... [  Tutte e truppe francesi èscenu da Bastìa, ma i Corsi, ... ]
... qui les attendent en plaine, les prennent par surprise, ... [  ... chì l'aspèttenu in piaghja, e pìglianu à l'ispensata, ... ]
... et avec une telle force de feu, ... [  ... è cù tanta forza di focu, ... ]
... qu'ils les obligent à se replier en débandade. [  ... chì l'ublighèghjanu à ripiegassi à fughjifughji. ]
Le comte de Vaux donne l'ordre de n'épargner ni les récoltes, ... [  U conte di Vaux dà òrdine d'ùn risparmià nè racolte, ...  ]
... ni les vignes, ni les oliviers de ceux qui refusent de se soumettre. [  ... nè vigne, nè alivi di quelli chì ricùsanu di sottumèttesi. ]
A l'aube, l'armée corse est battue, et Paoli part en exil. [  À l'alba, l'armata corsa hè disfatta, è Pàoli parte in esiliu.  ]

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!