Les repères dans le temps - U tempu chì passa


L'année
Les saisons
Les mois
Les jours de la semaine
La semaine
La journée
L'heure

Voir aussi : Exprimer le temps qui passe.


L'année - l'annu

un annu (n.m.) une année
un'annata (n.f.) une année

u ghjornu le jour
a simana = a settimana la semaine
u mese le mois
u trimestru le trimestre
u semestru le semestre

cuttidianu = d'ogni ghjornu quotidien
settimanale hebdomadaire
mensile mensuel
annuale annuel


Les saisons- e stagione

a stagione = a staghjone la saison

l'estate l'été
l'auturnu l'automne
l'invernu = l'inguernu = l'imbernu l'hiver
u veranu le printemps

En été : d'estate [dɛst'adɛ],
Au printemps : di veranu [diwɛr'ãnu],
En hiver : d'invernu [dimb'ɛrnu], d'inguernu [dingw'ɛrnu],
En automne : d'auturnu [daud'urnu].

Le regain, la repousse : u vaghjime (di vaghjime [diwadj'imɛ]= d'auturnu).


Les mois - i mesi

u mese [m'ɛzɛ] le mois

Ghjennaghju [djenn'adju] janvier
Feraghju [fer'adju] février
Marzu [m'artsu] mars
Aprile [abr'ilɛ] avril
Maghju [m'adju] mai
Ghjugnu [dj'unju] juin
Lugliu [l'ulju] juillet
Aostu (Agostu) [a'ɔstu] août
Sittembre [sitt'ɛmbrɛ] septembre
Ottobre / Uttobre [ott'obrɛ] octobre
Nuvembre [nuw'ɛmbrɛ] novembre
Dicembre [diʤ'ɛmbrɛ] décembre

En mars et en août : di Marzu è d'Aostu.


Les jours de la semaine - i ghjorni di a simana

u ghjornu [dj'ɔrnu] le jour

luni [l'uni] lundi
marti [m'arti] / [m'ærti] mardi
mèrcuri [m'ɛrkuri] / [m'ærkuri] mercredi
ghjovi [dj'owi] jeudi
vènneri = vènnari = vènderi [b'ɛnnɛri] / [b'ɛndɛri] vendredi
sàbatu [s'abadu] samedi
dumènica * [dum'ɛ̃niga] dimanche

* : Dumènica est féminin alors que tous les autres sont masculins : i panni di a dumènica : les habits du dimanche.

Voir La date.


La semaine - a simana

a simana = a settimana  [sim'ãna] la semaine

nanz'à eri = nanzu ad eri avant-hier
eri  ['eri] hier
oghje ['odjɛ] aujourd'hui
dumane  [dum'ãnɛ] demain
dopudumane après-demain

St'ètima = cette semaine
À st'ètima chì vene  [ast'edima gi b'ɛ̃nɛ] = à la semaine prochaine


La journée - a ghjurnata

a ghjurnata la journée bona ghjurnata = bonne journée
u ghjornu [dj'ɔrnu] le jour bonghjornu = bonjour
a notte [n'ottɛ] la nuit bona notte = bonne nuit
a mane, a matina le matin, la matinée sta mane = ce matin
in matinata = dans la matinée
u meziornu midi dopu meziornu = l'après-midi
a sera  [s'ɛra] ou [s'era] le soir bona sera = bonsoir (quand on arrive)
à bona sera = bonsoir (quand on part)
a serata la soirée in serata = dans la soirée
a veghja [b'ɛdja] la veillée
a mezanotte minuit

Le soleil, l'aube et le crépuscule

u sole [s'ɔlɛ] le soleil U sole si pesa à levante è si cala à punente.
U sole hè una stella chì allumineghja è scalda a terra u ghjornu.
A terra è altre pianete gìranu intornu u sole.

l'abbrucata
l'attrachju
l'attrachjata

le crépuscule À l'abbrucata : au crépuscule
À l'attrachju : au crépuscule
À l'attrachjata : au crépuscule
à l'annuttata
à l'annuttà
à la tombée de la nuit Chè tù sìa in casa à l'annuttà.


L'heure - l'ora

l'ora  ['ora] l'heure chì ora hè ? = quelle heure est-il ?
u minutu la minute
a seconda / siconda la seconde

a sera [s'ɛra] ou   [s'era] le soir bona sera = bonsoir (quand on arrive)
a serata la soirée in serata = dans la soirée
a veghja [b'ɛdja] la veillée
a mezanotte minuit

Voir L'heure.