U "babbu" di Minutu Grossu - Le "père" de Grossu Minutu


Texte de Anton'Dumènicu Monti - Scrittu da A.D. Monti

*

U 18 ghjennaghju 19091 murìa2 Don Felice Santini di I Perelli d'Alisgiani, quellu chì hà inventatu à3 Minutu Grossu.
Era natu4 u 20 ferraghju 1830. Avìa dunque 79 anni. Era diventatu quasi cecu5 ma, sinu à l'ùltimi ghjorni era restatu in sentimentu6, di mente chjara è ... spiritosu.
U babbu, Don Benedettu, era un capitanu. A mamma si chjamava Marìa Sebastiani.
Don Felice era statu à e scole in Parigi, à u liceu7 Henri IV.
È pó8, fattu9 u serviziu militare, si n'era rientratu à u paese.

(1) On voit aussi : u 18 di ghjennaghju di u 1909.
(2) murìa : mourrait. Voir la conjugaison du verbe mourir : more.
(3) Voir le rôle explétif de la préposition "à" : à.
(4) era natu ['eran'adu] : il etait né. Voir la conjugaison du verbe naître : nasce.
(5) cecu [ʧ'egu] : aveugle. era quasi cecu [era gw'azi ʤ'egu] : il était presque aveugle.
(6) esse in sentimentu : être en état de comprendre.
(7) u liceu [liʤ'eu] : le lycée. préfère liceo dans
(8) è pó : et puis, abbréviation de è pói.
(9) fattu ... : ayant fait ... Voir Les tournures idiomatiques.

À 29 anni, u 7 marzu 1859, si era1 maritatu cù una Casabianca, di U Poghju di Nazza. Anu2 avutu quattru figlioli, dui maschji3 è duie fèmmine.
A fiumurbaccia hè morta giòvana4. Don Felice si hè5 rimaritatu cù una giuvanotta di E Valle d'Alisgiani, Rumanetta Dionisi, è hà torna6 avutu sette figlioli.
Avìa 36 anni quandu, in u 1866, fece stampà7, in Parigi, "presso i mercanti di novità", u so famosu8 è ùnicu libru "Motti, risposte e burle del celebre Minuto Grosso".
Maistrale hà contu9 chì, per fà stampà u so libru, Don Felice si hè5 ruvinatu è, per mantene a so famiglia, s'hè fattu stitutore.
A famiglia, l'emu10 detta11, era numerosa, è i zitelli avìanu più bisognu di bon bucconi chè di chjàchjere.

(1) si era = s'era prononcé [s'era].
(2) anu avutu = hanu avutu : ils ont eu.
(3) mascu = maschju = masciu : mâle.
(4) hè morta giòvana [em'orta ʤ'ɔwana] : elle est morte jeune.
(5) si hè = s'hè.
(6) torna [t'ɔrna] : à nouveau.
(7) fece stampà [f'ɛʤɛ stamp'a] : il fit imprimer. Voir la conjugaison du verbe faire : .
(8) famosu [fam'ɔzu] : fameux, célèbre.
(9) contu est le participe passé de cuntà : conter, raconter. Cuntà e fole = raconter des histoires.
contu est plus fréquent que cuntatu qui existe aussi.
Noter que cuntà signifie aussi 'compter' : cuntà i so soldi** : compter ses sous.
(10) l'emu = l'avemu : nous l'avons. Voir la conjugaison du verbe avoir : avè.
(11) Voir comment on exprime le neutre en corse.
dettu : dit. Voir la conjugaison du verbe dire : .

Eccu u pocu ch'ellu si sà di issu omu chì meriterebbe una statua1 : Don Felice Santini.
Issu pocu u devimu2, pè u più3, à una di e so purfigliuline, Lucìa Santini, chì in u 1980 hà fattu stampà una pìccula monografìa "Perelli d'Alesani, mon village".
Lucìa Santini hà circatu, per celu è per terra, infurmazioni nantu à l'arcibabbone.
Hà racoltu4 ciò chè no venimu5 di divvi6, più qualchì puesìa in lingua francese, è un lamentu in lingua corsa, trasmessu7 à bocca8, di sicuru trasfurmatu è incumplettu.

(1) stàtua : statue. donne stàtula dans
(2) u devimu =? duvemu : nous le devons. Voir la conjugaison du verbe devoir : duvè.
(3) pè u più = per u più [pɛubj'u] : essentiellement. per se réduit à devant un article voyelle a, u, e, i ou un adjectif démonstratif.
Hè partutu pè 'sse France : il est parti quelque part en France.
(4) Hà racoltu [rag'oltu]: elle a recueilli.
Le verbe 'recueillir' est ricoglie qui se conjugue sur le modèle de sceglie (choisir). Voir la conjugaison de ce verbe : sceglie.
Le participe passé de ricoglie [rig'oljɛ] est ricoltu [rig'oltu].
ricolta (n.f.) ou racolta c'est la récolte, le ramassage ou le recueil, la collection.
(5) venimu = vinimu : nous venons. Voir la conjugaison du verbe venir : vene.
(6) di divvi = di dì vi : de vous dire. Voir l'écriture des pronoms personnels.
(7) trasmessu [trasm'essu] est le participe passé du verbe trasmette [trasm'ettɛ] : transmettre. Voir la conjugaison du verbe mettre : mette.
(8) à bocca [abb'ɔkka] : de vive voix, oralement. Voir la page bocca.

Avà ci tocca à1 pone2 a quistione chì tanti si pònenu : "Minutu Grossu hà esistitu o nò ?"
Quandu era à a scola nurmale d'Aiacciu, vedìa aspessu spassighjà3, nantu à u Corsu4, un omu d'una settantina d'anni, vestutu di villutu lisciu, cù una cruvata5 "à la Lavallière" è un cappellone neru. Issu omu era Maistrale, u puetu6. Era assai cunnisciutu7 per via de e so puesìe, e so canzone, è un almànaccu chì i Corsi8 chjamàvanu "U Bugiardellu".

(1) ci tocca à (+v.inf.) : il faut que nous ... Voir tuccà et ses tournures idiomatiques.
(2) Voir la conjugaison du verbe poser : pone.
(3) spassighjà : se promener. verbe pronominal en français mais pas en corse !
(4) u Corsu [ug'ɔrsu] : le cours.
(5) una cruvata [unagruw'ada'] : une cravate. donne cruàta et, d'emploi plus récent, cravata ou cravatta dans
(6) u puetu = pueta [pu'edu] : le poète.
(7) Voir la conjugaison du verbe connaître : cunnosce.
cunnisciutu [kunniʃ'udu] : connu.
Hè cunnisciutu da tutti : tout le monde le connaît (il est connu de tout le monde).
(8) i Corsi [ig'orsi]: les Corses.

Un ghjornu1 sò andatu à vèdelu2 in casa soia. Stava à u nùmeru 12 di u carrughju Bonaparte.
L'omu era simpàticu, forse appena vanitosu, ma assai generosu. Parlava un corsu schjettu3, è eiu m'incantava à sèntelu4 parlà. Emu discorsu d'una mansa d'affari, è pó ne simu ghjunti à Minutu Grossu.

(1) un ghjornu [undj'ɔnu] : un jour, et u ghjornu [uj'ɔnu] : le jour.
Faire attention à la mutation consonantique : c'est la raison pour laquelle on voit souvent écrit u 'jornu pour u ghjornu : cf. par exemple dans .
(2) vèdelu = vede lu [v'ɛðɛlu] : le voir. Voir l'écriture des pronoms personnels.
(3) schjettu : pur (sans mélange).
(4) sèntelu : l'entendre. Voir la conjugaison du verbe entendre : sente.
Voir comment traduire sente ?.

Aghju dettu1 :
- O Maè, istu Minutu Grossu hà esistatu o nò2 ?
Hà rispostu3 :
- Di sicuru ch'ellu hà esistatu.
Tandu, ellu ne era cunvintu4. Ci era ancu statu un cuntrastu cù padre Paolini nantu i ghjurnali. È m'hà fattu vede quellu famosu librucciu.

(1) Aghju dettu ['adju'ɛttu] : j'ai dit.
(2) Voir comment dit-on "oui, non" ?.
(3) rispostu : répondu, participe passé du verbe répondre.
Voir la conjugaison du verbe répondre : risponde.
(4) cunvintu [kumb'intu] est le participe passé de cunvince : convaincre. Voir la conjugaison du verbe vaincre : vince.

La suite dans .

* : crònaca [kr'ɔnaga] : chronique. dit crònica dans
** : I solli = soldi [iz'olli] : les sous.